Autonomous Communities

ORDRE de 21 de juliol de 2000, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Can Espadamala de Dalt, als termes municipals de Torelló i Manlleu.ORDRE de 21 de juliol de 2000, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Can Espadamala de Dalt, als termes municipals de Torelló i Manlleu.

El propietari de la finca Can Espadamala de Dalt ha presentat una sol·licitud perquè sigui declarada refugi de fauna salvatge, atès que els terrenys que la componen són cinegèticament d’aprofitament comú, segons disposen la Llei de caça de 4 d’abril de 1970 i el seu Reglament de 25 de març de 1971.

Date: 
Wednesday, 2 August, 2000

DECRET 248/2000, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports.DECRET 248/2000, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports.

La Llei 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports, va establir el marc jurídic general al qual s’ha d’ajustar l’establiment dels diferents tipus d’heliports, que requereix ara el seu desenvolupament mitjançant la norma reglamentària corresponent.

Date: 
Wednesday, 2 August, 2000

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 7 de juliol de 2000, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats (DOGC núm. 3183, pàg. 9158, de 14.7.2000).CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 7 de juliol de 2000, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats (DOGC núm. 3183, pàg. 9158, de 14.7.2000).

Havent observat una errada al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3183, pàg. 9158, de 14.7.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

Date: 
Tuesday, 25 July, 2000

LLEI 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals.LLEI 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Date: 
Monday, 24 July, 2000

ORDRE de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i les arbredes declarats d’interès comarcal i local.ORDRE de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i les arbredes declarats d’interès comarcal i local.

Els decrets 214/1987, de 9 de juny, 47/1988, d’11 de febrer, i 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbres i arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local, estableixen el mecanisme de protecció dels arbres i les arbredes esmentats.

Date: 
Monday, 24 July, 2000

LLEI 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.LLEI 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Date: 
Monday, 24 July, 2000

LEY 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León.LEY 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

Date: 
Wednesday, 19 July, 2000

Pages