Autonomous Communities

CORRECCIÓ ERRADA a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (DOGC núm. 3600, pàg. 5053, de 21.3.2002).CORRECCIÓ ERRADA a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (DOGC núm. 3600, pàg. 5053, de 21.3.2002).

Havent observat una errada al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3600, pàg. 5053, de 21.3.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 5070, al títol o epígraf: Article 95.1, Modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures o d’equipaments esportius, on diu:

Date: 
Monday, 15 July, 2002

ORDRE TRE/243/2002, de 2 de juliol, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2003.ORDRE TRE/243/2002, de 2 de juliol, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2003.

Atès el que disposen l’article 11 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Date: 
Friday, 12 July, 2002

LEY 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria.LEY 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIAConózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria.

Date: 
Tuesday, 9 July, 2002

LEY 6/2002, de 25 de junio, de Estadística de la Región de Murcia.LEY 6/2002, de 25 de junio, de Estadística de la Región de Murcia.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIASea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/2002, de 25 de junio, de Estadística de la Región de Murcia.

Date: 
Tuesday, 9 July, 2002

LEY 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua.LEY 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHALas Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado y yo, en nombre del Rey promulgo la siguiente Ley.

Título Preliminar. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Definiciones.

Date: 
Monday, 8 July, 2002

LLEI 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.LLEI 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Date: 
Friday, 5 July, 2002

LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

el President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Wednesday, 3 July, 2002

Pages