RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2000, per la qual es determinen els imports màxims destinats a diverses subvencions i ajuts.RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2000, per la qual es determinen els imports màxims destinats a diverses subvencions i ajuts.

Atès que, d’acord amb l’article 3 de la Resolució de 6 de març de 2000, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2000 per a la concessió de les subvencions per al desenvolupament de l’economia social (DOGC núm. 3110, de 30.3.2000); l’article 1 de l’Ordre de 12 de gener de 2000, per la qual s’aproven les bases reguladores sobre el foment de l’economia social a Catalunya referents als programes d’ajut adreçats a les societats cooperatives i a les societats laborals, i s’estableix la convocatòria corresponent a l’any 2000 per a la concessió d’aquest ajuts (DOGC núm. 3094, de 8.3.2000); l’article únic de la Resolució de 12 de gener de 2000, de convocatòria per a l’any 2000 per a la concessió de les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur (DOGC núm. 3074, de 9.2.2000), i l’article 2 de l’Ordre de 27 d’abril de 2000, per la qual s’aproven les bases reguladores sobre els ajuts del Departament de Treball adreçats a les estructures representatives de les empreses d’economia social, i s’estableix la convocatòria corresponent a l’any 2000 per a la concessió d’aquests ajuts (DOGC núm. 3150, de 30.5.2000), els imports màxims destinats a aquestes subvencions s’han de determinar per disposició complementària;

Atès que l’atorgament d’aquestes subvencions es farà a càrrec de les partides 11.05.471.01/4, 11.05.470.01/1, 11.05.472.01/7 i 11.05.480.01/2 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2000 i que està condicionat a l’aprovació del pressupost esmentat, així com, en determinats programes, a la transferència efectiva per part de l’Estat del crèdit corresponent;

Vistes la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000 (DOGC núm. 3144, de 22.5.2000), i la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que introdueix el capítol 9, relatiu al règim de subvencions, al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol;

Vista l’Ordre de 29 de febrer de 2000, per la qual es distribueixen territorialment, per a l’exercici econòmic de 2000, les subvencions corresponents a programes de suport a la creació d’ocupació, ajuts previs a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social, formació professional ocupacional, escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació (BOE núm. 61, d’11.3.2000);

En ús de les atribucions que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article únic

Els imports màxims destinats a les subvencions corresponents al desenvolupament de l’economia social, al foment de l’economia social a Catalunya referent als programes d’ajut adreçats a les societats cooperatives i a les societats laborals, a les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, i a les estructures representatives de les empreses d’economia social, són els següents:

a) Subvencions per al desenvolupament de l’economia social (Resolució de 6 de març de 2000): 206.753.824 pessetes (1.242.615,51 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 11.05.471.01/4. L’import total es distribueix entre els diferents programes de la manera següent:

124.052.294 pessetes (745.569,30 euros) per al programa A.

15.000.000 de pessetes (90.151,82 euros) per al programa B.

10.000.000 de pessetes (60.101,21 euros) per al programa C.

5.000.000 de pessetes (30.050,61 euros) per al programa D.

2.701.530 pessetes (16.236,52 euros) per al programa E.

35.000.000 de pessetes (210.354,24 euros) per al programa F.

15.000.000 de pessetes (90.151,82 euros) per al programa G.

b) Subvencions per al foment de l’economia social a Catalunya referents als programes d’ajut adreçats a les societats cooperatives i a les societats laborals (Ordre de 12 de gener de 2000): 315.000.000 de pessetes (1.893.188,13 euros), amb càrrec a la partida 11.05.470.01/1. L’import total es distribueix entre els diferents programes de la manera següent:

5.000.000 de pessetes (30.050,61 euros) per al programa 1.

75.000.000 de pessetes (450.759,08 euros) per al programa 2.

15.000.000 de pessetes (90.151,82 euros) per al programa 3.

205.000.000 de pessetes (1.232.074,81 euros) per al programa 4.

15.000.000 de pessetes (90.151,82 euros) per al programa 5.

c) Subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur (Resolució de 12 de gener de 2000): 764.000.000 de pessetes (4.591.732,48 euros), amb càrrec a la partida 11.05.472.01/7.

d) Subvencions a les estructures representatives de les empreses d’economia social (Ordre de 27 d’abril de 2000): 32.000.000 de pessetes (192.323,87 euros), amb càrrec a la partida 11.05.480.01/2.

Disposició final

Aquesta Resolució produeix efectes el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 19 de juny de 2000

Lluís Franco i Sala

Conseller de Treball

Date: 
Tuesday, 18 July, 2000