La registradora suspèn l'anotació preventiva d'embargament ordenat per entendre que la finca sobre la qual s'ordena apareix inscrita a favor de la senyora Sr. N. C. B. i el procediment s'adreça contra l'herència jacent d'aquesta persona, hereus i drethavents desconeguts de la mateixa, havent-se acreditat la defunció d'aquella, però no si els seus hereus són certs i determinats. No pot establir-se l'existència de concretes persones trucades a l'herència o no es té indici algun de l'existència d'hereus interessats en l'herència jacent, ni, en conseqüència, la manera com han estat esmentats.

Date: 
Wednesday, 23 November, 2022