La registradora assenyala com a defecte que la finca apareix inscrita a favor de persona diferent, no havent tingut accés al Registre l'herència de la titular registral que s'indica en el títol, per la qual cosa ha d'aportar-se el títol previ, degudament liquidat dels impostos corresponents, per principi de tracte successiu. Estant inscrit el domini a nom de persona diferent del transmitent, no cap accedir a la inscripció mentre no es presentin els títols oportuns que acreditin les diferents transmissions efectuades, o s'acudeixi a algun dels mitjans que permet la Llei Hipotecària per reprendre el tracte successiu interromput (cfr. article 208).

Date: 
Monday, 5 December, 2022