Quan dues georeferenciacions, d'origen alternatiu i cadastral, tenen assentaments de presentació coetanis i presenten realitats contradictòries, l'aplicació dels principis hipotecaris, essencialment el de prioritat registral, en el seu vessant geogràfic, determinen que la preferència no ve marcada per l'origen de la georeferenciació, sinó de moment de la presentació en el Registre, cosa que obliga al Registrador a despatxar la primerament presentada i, una vegada acabada la vigència del seient de presentació previ en el temps, podrà despatxar la presentada amb posterioritat.

Date: 
Friday, 2 December, 2022