ORDRE de 7 de juliol de 2000, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats.ORDRE de 7 de juliol de 2000, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats.

Atès que la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de promocionar les activitats i actuacions que s’adrecen a la implantació i l’arrelament de la cultura democràtica en la societat catalana, va preveure una línia de subvencions a favor de les entitats sense ànim de lucre que despleguin programes en l’àmbit de l’estudi i el desenvolupament del pensament polític i social, i a tal fi s’ha inclòs una partida, la 12.01.480.07, en el pressupost del Departament de Justícia de 2000, la qual s’ha dotat d’un crèdit pressupostari de 50 milions de pessetes;

Atès que l’Assessoria Jurídica i la Intervenció Delegada en el Departament de Justícia han emès informe sobre les bases de la convocatòria;

Vist el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques, modificat per la Llei 4/2000, 26 de maig, de mesures fiscals i administratives;

Ateses les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del secretari general,

Ordeno:

Article 1

1.1 Convocar la concessió de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats relacionats amb el dret i el funcionament de les institucions democràtiques i la difusió i l’aprofundiment del pensament polític i social del sistema democràtic.

1.2 Les subvencions que es concedeixin en el marc d’aquesta convocatòria han de tenir com a finalitat contribuir a la implantació i l’arrelament de la cultura democràtica en la societat catalana.

1.3 Serà condició que aquestes activitats siguin realitzades en el decurs del 2000.

1.4 Aquesta convocatòria es fa amb càrrec a la partida pressupostària 12.01.480.07 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000, per una quantitat màxima de 50 milions de pessetes (300.506,05 euros).

Article 2

Aprovar les bases que ha de regir aquest concurs i que es publiquen com a annex d’aquesta Ordre.

Article 3

Poden optar a les subvencions que es convoquen en aquesta Ordre les entitats que compleixin els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites, si escau, en el registre que correspongui.

b) Tenir una vinculació efectiva amb els partits polítics que tenen representació al Parlament de Catalunya, acreditada mitjançant un certificat del representant legal del partit polític al qual està vinculada que la designi com a tal als efectes de les presents subvencions.

Article 4

Les sol·licituds han de definir clarament l’activitat a subvencionar, l’import de la subvenció que es demana, el detall de les fonts de finançament de l’activitat i el pressupost desglossat de l’activitat que s’ha de dur a terme.

Article 5

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre.

Article 6

Sens perjudici del que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, les sol·licituds es poden presentar a:

Departament de Justícia, c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona i carrer Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Delegacions territorials del Departament de Justícia:

Girona: c. Güell, 89. 17005 Girona.

Lleida: av. Sant Martí, 1, 25004 Lleida.

Tarragona: c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona.

Article 7

7.1 L’òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

7.2 L’òrgan de valoració és una comissió formada pel secretari general com a president, la directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques i el subdirector general de Gestió Econòmica. Aquest últim té també la condició de secretari.

Article 8

8.1 La resolució de la convocatòria es dictarà dins del mes següent de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut resolució expressa s’entén que la sol·licitud és estimada.

8.2 L’òrgan competent per resoldre-la és la consellera de Justícia.

Article 9

La resolució que posi fi al procediment es publicarà al DOGC i es notificarà a tots els qui hagin concorregut a la convocatòria.

Article 10

La resolució de la consellera de Justícia posarà fi a la via administrativa i en contra els interessats podran interposar-hi, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, ambdós terminis a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que disposen els articles 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 7 de juliol de 2000

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia

Annex

Bases

—1 Objecte i període en que s’ha d’executar l’activitat

L’objecte de les subvencions és contribuir a la promoció i el foment d’estudis i activitats relacionats amb el dret i el funcionament de les institucions democràtiques i la difusió i l’aprofundiment del pensament polític i social del sistema democràtic.

Les actuacions objecte de les subvencions s’han de realitzar íntegrament durant l’any 2000.

—2 Requisits dels beneficiaris i manera d’acreditar-los

Les entitats sol·licitants han complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites, si s’escau, en el registre que correspongui.

b) Tenir una vinculació efectiva amb els partits polítics que tenen representació al Parlament de Catalunya, acreditada mitjançant un certificat del representant legal del partit polític al qual està vinculada, designant-la com a tal als efectes de les presents subvencions.

—3 Justificació

Abans del dia 31 de gener de 2000 les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa següent:

a) Justificants de despesa originals que corresponguin a l’activitat subvencionada, els quals, una vegada certificats per l’òrgan competent, seran retornats a cada entitat beneficiària degudament segellats.

b) Relació numerada de justificants que es presentin, agrupada d’acord amb els conceptes que es van detallar en el pressupost presentat.

c) Memòria justificativa de les activitats dutes a terme amb l’import de la subvenció i de la finalitat que es pretenia aconseguir amb la subvenció.

d) Descripció i justificació d’altres ajuts o subvencions que hagin estat percebuts i que, també, financiïn l’activitat subvencionada.

—4 Autorització de bestretes o pagaments a compte

Les propostes d’ordenació del pagament de les subvencions poden efectuar-se a la bestreta, sempre que es faci constar a la sol·licitud de subvenció i es donin per l’entitat sol·licitant garanties suficients de compliment de l’activitat que es vol fer.

Si no es fa a la bestreta, la proposta d’ordenació del pagament s’efectuarà una vegada es verifiquin els requisits de compliment de la justificació del paràgraf anterior.

—5 Criteris per a la concessió de les subvencions

Els criteris de valoració són:

a) Nombre de representants al Parlament de Catalunya del partit polític al qual estigui vinculada l’entitat sol·licitant, a la data de publicació d’aquesta Ordre.

b) Valoració de l’interès de l’activitat proposada.

c) Difusió de les activitats especialment als mitjans de comunicació socials.

—6 Revocació i modificació de la resolució de concessió

En el cas que l’entitat beneficiària incompleixi la destinació de la subvenció o qualsevol de les normes aplicables a aquesta, es podrà revocar la resolució de concessió i l’entitat estarà obligada a retornar al tresor de la Generalitat de Catalunya les quantitats rebudes amb l’abonament dels interessos de demora corresponents.

Igualment, es podrà reduir la subvenció concedida per l’obtenció concurrent d’altres ajuts, tenint en compte que l’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

—7 Compliment d’obligacions

És requisit necessari per a percebre una subvenció amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, el compliment pels beneficiaris de les obligacions tributaries davant la Generalitat de Catalunya. La tresoreria comprova amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, aquest compliment, i, en cas contrari, s’inicia el procediment de compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a cobrir els deutes pendents.

—8 Tramitació

El reconeixement de l’obligació i el pagament posterior de la subvenció a l’entitat beneficiària, llevat del cas que s’hagi autoritzat bestreta, s’efectuarà si aquesta ha justificat, a judici del Departament de Justícia i d’acord amb la normativa aplicable, la realització de la totalitat de l’objecte de la subvenció, el compliment de les condicions i les seves finalitats.

—9 Altres obligacions dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries de les subvencions han de facilitar tota la informació i els justificants que el Departament de Justícia, la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents els requereixin, de conformitat amb les normes legals vigents.

—10 Règim jurídic

En tot el que no s’especifica en aquestes bases, és aplicable el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i l’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions, en el que no s’oposa a la Llei citada anteriorment, i les altres disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació.

CORRECCIÓ D'ERRADA Disposiciones D.O.G.

Date: 
Friday, 14 July, 2000