ORDRE de 3 de juliol de 2000, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2001.ORDRE de 3 de juliol de 2000, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2001.

Atès el que disposen l’article 11 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Treball de Catalunya i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2001 les següents:

1 de gener (Caap d’Any)

6 de gener (Reis)

13 d’abril (Divendres Sant)

16 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

15 d’agost (l’Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (la Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

b) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) precedent n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 16 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

c) Els decrets 152/1997, de 25 de juny, i 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, estableixen que en el territori d’Era Val d’Aran la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d’Aran. No obstant això, com que l’any 2001 el dia 17 de juny cau en diumenge, i escoltat el Consell General d’Aran, l’any 2001 el dia 26 de desembre també serà festa laboral en el territori d’Era Val d’Aran.

Article 2

A més de les esmentades, seran fixades mitjançant una ordre del conseller dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 3 de juliol de 2000

Lluís Franco i Sala

Conseller de Treball

Date: 
Friday, 14 July, 2000