ORDRE de 3 de juliol de 2000, d’establiment de normes per a la sol·licitud d’avals i préstecs directes per finançar inversions en matèria de serveis sanitaris.ORDRE de 3 de juliol de 2000, d’establiment de normes per a la sol·licitud d’avals i préstecs directes per finançar inversions en matèria de serveis sanitaris.

Atès que l’article 32.4.c) de la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2000, autoritza l’Institut Català de Finances perquè pugui prestar, entre altres, i durant l’exercici de 2000, les garanties, tant en forma de primer aval com en forma de segon aval, per a les operacions de crèdit destinades al finançament d’inversions i de despeses de reestructuració que concertin les entitats que, dins l’àmbit d’actuació del Servei Català de la Salut, tenen com a objectiu la gestió de serveis sanitaris, fins a un import total de 16.000 milions de pessetes;

Atès que l’Institut Català de Finances, de conformitat amb la seva pròpia Llei de creació i també de la Llei de pressupostos, té capacitat per facilitar préstecs destinats a finançament d’inversions en matèria de serveis sanitaris;

Vista la necessitat de la concessió d’aquests avals i préstecs a les entitats sanitàries abans esmentades;

D’acord amb el que disposen la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2000, i els articles 12 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i a proposta conjunta del conseller d’Economia, Finances i Planificació i del conseller de Sanitat i Seguretat Social,

Ordeno:

Article 1

Correspon a l’Institut Català de Finances, durant l’exercici 2000, prestar avals fins a un import total de risc viu de 16.000 milions de pessetes, d’acord amb el que disposa l’article 32.4.c) de la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2000. L’import esmentat inclou el risc viu corresponent a avals efectuats pel mateix concepte a l’empara de les lleis de pressupostos d’exercicis anteriors.

Així mateix, correspon a l’Institut Català de Finances, de conformitat amb la seva pròpia Llei de creació i també la de pressupostos, tenint en compte la seva capacitat de finançament, concedir préstecs directes per a les finalitats indicades.

Article 2

La finalitat dels crèdits —avals i préstecs— a què fa referència l’article 1 serà el finançament d’inversions i de despeses de reestructuració que concertin les entitats que, dins l’àmbit d’actuació del Servei Català de la Salut, tenen com a objectiu la gestió de serveis sanitaris.

Article 3

El risc viu per als avals i préstecs que s’atorguin a cada entitat sanitària no podrà ultrapassar, en total, la xifra de 575 milions de pessetes. No obstant això, per autorització dels consellers d’Economia, Finances i Planificació, i de Sanitat i Seguretat Social, es podrà elevar excepcionalment aquest límit.

Article 4

La sol·licitud i la concessió d’avals i préstecs a què es refereix la present Ordre es regiran per les normes que figuren a l’annex.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 3 de juliol de 2000

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Conseller de la Presidència

Annex

—1 Poden sol·licitar la concessió d’avals i préstecs les entitats que preveu l’article 32.4.c) de la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2000, i amb els requisits que s’hi estableixen.

—2 Els centres per als quals se sol·liciti l’aval o préstec hauran de comptar amb la pertinent autorització administrativa o tenir la sol·licitud d’autorització presentada, d’acord amb la normativa corresponent.

—3 Les entitats sanitàries que vulguin acollir-se a l’aval o préstec han de presentar la seva sol·licitud al Departament de Sanitat i Seguretat Social abans del 15 de desembre de 2000; a la sol·licitud cal adjuntar els documents següents:

3.1 Documentació que acrediti la representació del sol·licitant.

3.2 En el cas de societats, s’ha d’adjuntar:

3.2.1 Còpia certificada dels acords on s’adopti la decisió de sol·licitar l’aval o préstec per al desenvolupament de les activitats de què es tracti.

3.2.2 Escriptura de constitució de la societat i de les seves modificacions, si se n’han produït.

3.3 En el cas de corporacions locals, fundacions o institucions sense finalitat de lucre, s’ha d’adjuntar:

3.3.1 Còpia certificada de l’acord de l’òrgan de govern on s’aprovi la sol·licitud de l’aval o préstec per realitzar les activitats corresponents.

3.3.2 Còpia certificada dels estatuts reconeguts legalment i de les seves modificacions, si se n’han produït, excepte si es tracta de corporacions locals.

3.4 Si escau, data de presentació al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la sol·licitud d’autorització administrativa corresponent.

3.5 Projecte i estudi justificatiu de les activitats a realitzar, d’acord amb les necessitats de la població i l’oferta de serveis sanitaris de la zona d’influència. En cas que l’aval o préstec se sol·liciti per al finançament de despeses de reestructuració, caldrà presentar el pla de viabilitat corresponent.

3.6 Documents economicocomptables previsionals per a l’anàlisi de la capacitat financera de l’entitat, excepte si es tracta de corporacions locals.

3.7 En cas de sol·licitud d’aval, conformitat de la concessió del crèdit per part de l’entitat financera que porti a terme l’operació i fotocòpia de la pòlissa de préstec a avalar.

3.8 Balanç de la situació i comptes de resultats dels tres darrers exercicis, llevat de si es tracta de corporacions locals. En cas que l’empresa o entitat estigui obligada a auditar els seus comptes anuals, caldrà aportar també els informes d’auditoria dels darrers tres exercicis.

3.9 Imprès de l’Institut Català de Finances, degudament complimentat.

—4 L’Institut Català de Finances, a proposta del director del Servei Català de la Salut i del director general de Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament d’Economia, Finances i Planificació, resoldrà en el termini de 3 mesos sobre la concessió dels avals i préstecs. Igualment, l’Institut Català de Finances determinarà, en cada cas, les garanties que consideri oportunes per a la formalització dels avals i préstecs.

En el supòsit que l’Institut Català de Finances no resolgui expressament la concessió d’avals i préstecs en el termini de 3 mesos abans esmentat, s’entendrà desestimada la sol·licitud.

Date: 
Tuesday, 18 July, 2000