ORDRE de 3 de juliol de 2000, d’establiment de normes per a la sol·licitud d’avals i préstecs directes per finançar inversions en matèria d’assistència social.ORDRE de 3 de juliol de 2000, d’establiment de normes per a la sol·licitud d’avals i préstecs directes per finançar inversions en matèria d’assistència social.

Atès que l’article 32.4.d) de la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2000, autoritza l’Institut Català de Finances perquè pugui prestar, entre d’altres, i durant l’exercici 2000, les garanties, tant en forma de primer aval com en forma de segon aval, per a les operacions de crèdit destinades al finançament d’inversions en matèria d’assistència social fins a un import total de 3.000 milions de pessetes;

Ates que l’Institut Català de Finances, de conformitat amb la seva pròpia Llei de creació i també de la Llei de pressupostos, té capacitat per facilitar préstecs destinats al finançament d’inversions en matèria d’assistència social;

Vista la necessitat de la concessió d’aquests avals i préstecs a entitats d’assistència social per tal de finançar les seves inversions i línies de foment de la construcció d’equipaments socials;

D’acord amb el que disposen la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2000, i els articles 12 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i a proposta conjunta del conseller d’Economia, Finances i Planificació i del conseller de Benestar Social,

Ordeno:

Article 1

Correspon a l’Institut Català de Finances, durant l’exercici 2000, prestar avals fins a un import total de risc viu de 3.000 milions de pessetes, d’acord amb el que disposa l’article 32.4.d) de la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2000. L’import esmentat inclou el risc viu corresponent a avals efectuats pel mateix concepte a l’empara de les lleis de pressupostos d’exercicis anteriors.

Així mateix, correspon a l’Institut Català de Finances, de conformitat amb la seva pròpia Llei de creació i també amb la de pressupostos, tenint en compte la seva capacitat de finançament, concedir préstecs directes per a les finalitats indicades.

Article 2

La finalitat dels crèdits -avals i préstecs- a què fa referència l’article 1 serà el finançament a les entitats d’assistència social de les seves inversions i per a les línies de foment de la construcció d’equipaments socials a què fa referència l’apartat 1 de l’annex a la present Ordre.

Article 3

El risc viu per als avals i préstecs que s’atorguin a cada entitat d’assistència social no podrà ultrapassar en total la xifra de 200 milions de pessetes. No obstant això, per autorització del conseller d’Economia, Finances i Planificació i del conseller Benestar Social, es podran proposar excepcionalment operacions d’aval i préstec superiors a aquest límit.

Article 4

La sol·licitud i la concessió d’avals i préstecs a què es refereix aquesta Ordre es regiran per les normes que figuren a l’annex.

Disposició final

Única

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de juliol de 2000

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Conseller de la Presidència

Annex

—1 Els avals i préstecs s’atorgaran per tal de finançar les inversions dels centres d’assistència social, per refinançar el deute produït per aquestes i per al finançament de línies de foment de la construcció d’equipaments d’assistència social. Aquestes línies consisteixen a avalar operacions de lísing, així com altres contractes efectuats per entitats d’iniciativa social amb empreses promotores per a l’execució de construccions d’equipaments d’assistència social com a garantia dels pagaments d’anualitats pactats, que en cap cas no superaran l’equivalent de l’import del lloguer respectiu.

—2 Els centres per als quals se sol·liciti l’aval o préstec han de tenir la corresponent autorització administrativa o haver iniciat la tramitació per obtenir-la.

—3 Les entitats d’assistència social que vulguin acollir-se a l’aval o préstec han de presentar la seva sol·licitud al Departament de Benestar Social durant l’exercici 2000, i adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

3.1 Documentació que acrediti la representació del sol·licitant.

3.2 En el cas de societats, s’hi ha d’adjuntar:

3.2.1 Còpia certificada dels acords on s’adopti la decisió de sol·licitar l’aval o préstec per poder realitzar les inversions corresponents.

3.2.2 Escriptura de constitució de la societat i de les seves modificacions, si se n’han produït.

3.3 En el cas de corporacions locals o institucions sense finalitat de lucre, s’hi ha d’adjuntar:

3.3.1 Còpia certificada de l’acord del seu òrgan de govern on s’aprovi la sol·licitud de l’aval o préstec per realitzar les inversions corresponents.

3.3.2 Còpia certificada dels estatuts legalment reconeguts i de les seves modificacions, si se n’han produït, excepte si es tracta de corporacions locals.

3.4 Si s’escau, data de presentació al Departament de Benestar Social de la corresponent sol·licitud d’autorització administrativa.

3.5 Projecte i estudi justificatiu de les inversions a realitzar, d’acord amb les necessitats de la població i l’oferta de serveis de la zona d’influència, o de les efectuades en cas que es tracti de refinançament del deute produït.

3.6 Documents economicocomptables previsionals per a l’anàlisi de la capacitat financera de l’entitat, excepte si es tracta de corporacions locals.

3.7 En cas de sol·licitud d’aval, conformitat en la concessió del préstec per part de l’entitat financera que porti a terme l’operació i còpia de la pòlissa de préstec a avalar.

3.8 Balanç de la situació i comptes de resultats dels tres darrers exercicis, excepte si es tracta de corporacions locals. En cas que l’empresa o entitat sol·licitant estigui obligada a auditar els seus comptes anuals, caldrà aportar també els informes d’auditoria dels darrers tres exercicis.

3.9 Imprès de l’Institut Català de Finances, degudament complimentat.

—4 L’Institut Català de Finances, a proposta de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i del director general de Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament d’Economia, Finances i Planificació, emetrà resolució en el termini de tres mesos sobre la concessió dels avals i préstecs. Igualment, l’Institut Català de Finances determinarà en cada cas les garanties que consideri oportunes per a la formalització dels avals i préstecs.

En el supòsit que l’Institut Català de Finances no emeti resolució expressament sobre la concessió d’avals i préstecs, en el termini de tres mesos abans esmentat, s’entendrà desestimada la sol·licitud.

Date: 
Tuesday, 18 July, 2000