ORDRE de 29 de juny de 2000, per la qual es regula la concessió de subvencions a projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous filons d’ocupació i es convoca, per a l’any 2000, la presentació de sol·licituds per al seu desenvolupament.ORDRE de 29 de juny de 2000, per la qual es regula la concessió de subvencions a projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous filons d’ocupació i es convoca, per a l’any 2000, la presentació de sol·licituds per al seu desenvolupament.

Atès que el Pacte per a l’Ocupació a Catalunya 1998-2000, signat en data 13 de maig de 1998 entre el Govern de la Generalitat, les organitzacions empresarials i els sindicats més representatius de Catalunya, CONC, UGT, Foment del Treball Nacional i PIMEC-SEFES, en el marc de l’objectiu comú de la creació d’ocupació, preveu en el seu apartat 1.1 potenciar mesures de creació d’ocupació a partir de l’explotació de nous filons d’ocupació, els àmbits professionals integrants dels quals podran ser objecte de revisió anual en funció del resultat ocupacional en el mercat, és a dir, en funció de la inserció laboral aconseguida per les accions corresponents;

Atès que la Comissió de les Comunitats Europees, a partir de l’experiència d’alguns estats membres va establir 19 àmbits que podien cobrir les noves necessitats dels ciutadans europeus i oferir importants oportunitats d’ocupació, que es poden classificar en quatre grans apartats: vida diària, millora de la qualitat de vida, cultura i oci i protecció del medi ambient;

Atès que posteriorment el Consell Europeu extraordinari sobre l’ocupació a Luxemburg va concloure, entre d’altres aspectes, que els estats membres haurien d’examinar els mitjans per aprofitar plenament les possibilitats que ofereix la creació de llocs de treball a nivell local, estimulant i consolidant la cooperació entre el sector públic, privat i associatiu, en l’economia social i en les noves activitats lligades a les necessitats encara no satisfetes pel mercat;

Atès que en el marc d’aquestes recomanacions, amb aquesta Ordre es pretén incentivar que les entitats implicades desenvolupin projectes que integrin mesures per a la creació de llocs de treball en el marc dels nous filons i que, en aquest context, els canvis socials i tecnològics són el motor dels nous filons, alhora que es posa de manifest, d’una banda, la necessitat d’estimular la demanda per generar nous llocs de treball, i, de l’altra, el fet que el territori i el sector són els elements de referència de desenvolupament dels nous filons;

Vista la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000 (DOGC núm. 3144, de 22.5.2000);

Vist el capítol 9 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, introduït per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i adaptació a l’euro (DOGC núm. 2797, de 31.12.1998) i modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3149, de 29.5.2000);

Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Treball de Catalunya, amb els informes previs de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i d’acord amb les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions adreçades a promoure projectes de suport a la creació de llocs de treball, en el marc dels nous filons d’ocupació, i obrir convocatòria pública, per a l’any 2000, per a la presentació de sol·licituds per al desenvolupament dels projectes esmentats en el marc dels nous filons d’ocupació.

Article 2

Aplicació pressupostària

2.1 En el pressupost anual es destinarà una partida específica per a aquestes actuacions que estarà en funció de les disponibilitats pressupostàries.

2.2 Pel que fa a l’exercici de 2000, l’atorgament de les subvencions es farà a càrrec a la partida pressupostària 11.04.479.01/0.

2.3 L’import màxim destinat per a l’exercici 2000 a les accions regulades en aquesta Ordre és de 1.500 milions de pessetes (9.015.181,57 euros).

Article 3

Convocatòria

3.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per resolució conseller de Treball es publicaran al DOGC les convocatòries per a la presentació de sol·licituds, les quals indicaran la disposició on consten les bases reguladores, el termini per a la presentació de sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar, la quantia màxima destinada i el termini per a la presentació de la documentació.

3.2 En el supòsit que un cop resolta aquesta convocatòria no s’hagi esgotat l’import màxim destinat per a aquest exercici a les accions que regula aquesta Ordre, amb el romanent que quedi i mitjançant una Resolució del/de la director/a general d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, es podrà obrir una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de les accions que preveu aquesta Ordre. Per resolució complementària es concretaran els imports màxims destinats a aquesta segona convocatòria, i l’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat.

3.3 A mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions i en el supòsit que un cop resolta la convocatòria s’hagi esgotat l’import màxim destinat per aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, es podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els criteris de valoració continguts en aquesta Ordre, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis establerts a l’article 21 d’aquesta Ordre.

Article 4

Termini

El termini, en l’exercici 2000, per a la presentació de sol·licituds per al desenvolupament dels projectes que preveu aquesta Ordre serà d’un mes a comptar des de la seva publicació al DOCG, per als exercicis següents aquest termini s’establirà en la convocatòria corresponent.

Article 5

Sol·licitants de l’ajut

Poden presentar sol·licituds per als ajuts previstos en aquesta Ordre els titulars o promotors de projectes per a nous filons d’ocupació. Podran ser titulars o promotors dels projectes els ens locals i les entitats sense finalitat lucrativa.

Els titulars o promotors hauran d’acreditar, si s’escau, de forma fefaent mitjançant l’oportuna documentació, la participació d’altres administracions, entitats o empreses en qualitat de socis del projecte.

Article 6

Requisits dels titulars o promotors.

Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta Ordre les entitats titulars o promotores que, d’acord amb l’article anterior, presentin un projecte per al desenvolupament dels nous filons i compleixin els requisits següents:

6.1 Presentar un projecte per al desenvolupament de nous filons d’ocupació adreçats a cobrir noves necessitats socials i creació de llocs de treball en el marc de processos de desenvolupament del territori que abasta el projecte.

6.2 D’acord amb el que preveu l’article 92.6 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques Catalunya, introduït per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, complir la quota de reserva per a la integració social dels minusvàlids establerta per la legislació vigent.

Article 7

Àmbit dels projectes

Els projectes regulats en aquesta Ordre podran tenir un àmbit d’actuació territorial o sectorial.

7.1 Els projectes d’àmbit sectorial hauran de fer referència a un únic sector d’actuació sigui quin sigui l’àmbit territorial previst. Els sectors d’actuació seran els 19 àmbits corresponents als quatre grans apartats determinats per la Comissió de les Comunitats Europees; serveis de la vida diària, serveis de millora del marc de vida, serveis culturals i del lleure, serveis de medi ambient i especialment en els vuit àmbits següents:

Activitats de prevenció de riscos laborals.

Activitats de prevenció del conflicte judicial; conciliador, mediador, àrbitre, etc.

Activitats de comunicació.

Activitats relacionades amb energies alternatives i renovables.

Activitats d’atenció a les persones, les famílies i les llars, en especial infants i adolescents, gent gran, malalts, discapacitats, població en risc o perill.

Activitats recreatives, culturals, de lleure i activitats complementàries als serveis educatius.

Activitats i serveis de recuperació, protecció o ús sostenible del medi natural i urbà.

Activitats o serveis de recuperació i reciclatge de residus municipals i d’estalvi o optimització energètica.

7.2 Els projectes d’àmbit territorial podran pertànyer a un o més sector d’actuació però hauran de definir amb precisió el seu àmbit territorial.

Article 8

Sol·licitud

8.1 Els titulars o promotors sol·licitants d’ajuts per a projectes de nous jaciments d’ocupació hauran de presentar la corresponent sol·licitud en el model normalitzat a la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, carrer Sepúlveda, 148-150, 7a planta, 08011 Barcelona, o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.2 Les entitats promotores de projectes de nous projectes de filons d’ocupació que ja varen estar subvencionats en anteriors convocatòries podran sol·licitar, sempre que ho justifiquin adequadament, un nou ajut per acabar de consolidar l’esmentat projecte mitjançant una continuació de les seves actuacions.

Article 9

Documentació general

A les sol·licituds, sens perjudici d’aquella documentació específica que està prevista per a cadascuna de les accions subvencionables del projecte, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:

Formulari emplenat.

Fotocòpia del NIF de l’entitat titular o promotora i dels socis participants.

DNI i NIF del representant legal i acreditació de la seva legitimació.

Dos fulls de dades bancàries.

Conveni de col·laboració entre els diferents socis del projecte.

Fotocòpia compulsada de l’escriptura pública i dels estatuts, degudament inscrita al corresponent registre.

Fotocòpia del document de l’IAE vigent, en el moment de presentar la sol·licitud, per l’activitat econòmica que desenvolupin i de tots els llocs en què es determini la realització de cursos de formació, tret que es trobin en un dels casos d’exempció. En aquest supòsit han de presentar el certificat d’exempció, el qual comportarà l’alta prèvia de l’impost si aquest està en tràmit. En el cas de creació d’empresa es presentarà l’alta de l’IAE.

En el cas d’empreses públiques o privades amb 50 treballadors o més, declaració del compliment de l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors/es amb disminució sobre el total de treballadors/es a l’entitat o declaració segons la qual aplica les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 27/2000, de 14 de gener, pel qual s’estableixen les mesures alternatives de caràcter excepcional, al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en les empreses de 50 o més treballadors (BOE núm. 22, de 26.1.2000).

Declaració de l’entitat sol·licitant segons la qual no ha percebut cap ajut que pugui concórrer amb el que s’ha establert en aquesta ordre, o bé en cas contrari, especificació dels ajuts rebuts i la seva quantia.

Certificat de l’òrgan competent de l’entitat local de l’aprovació del projecte pel qual es sol·licita la subvenció.

Certificat del secretari de l’entitat local o òrgan equivalent en què es faci constar la disposició de finançament per a les partides pressupostàries que han de ser finançades per l’entitat local.

El Departament de Treball podrà sol·licitar la documentació addicional que cregui convenient a fi i efecte d’obtenir tota la informació necessària per comprovar que el projecte se adequa a la finalitat d’aquesta ordre.

Article 10

Requisits dels projectes

Descripció del projecte, la qual haurà de fer referència a:

Definició dels socis que hi participen i al sector que representen (públic, privat o associatiu), compromís de continuïtat i funció de cadascun dels participants en el projecte.

Compromís de cofinançament del titular i associats en el desenvolupament del projecte.

Descripció de l’àmbit sectorial i/o territorial del projecte.

Identificació de necessitats a satisfer o objectius que es pretenen assolir.

Impacte que s’espera aconseguir amb el desenvolupament del projecte, ja sigui en la cobertura de necessitats com en l’ocupació.

El projecte haurà de comportar un pla de viabilitat.

Disseny detallat de les diferents accions que s’han de desenvolupar indicant-ne l’objecte.

Nombre de destinataris de les diferents accions i col·lectius als quals s’adrecen les accions.

Pressupost del projecte.

Memòria descriptiva dels mitjans materials i humans dels quals es disposa per iniciar el projecte.

Nombre de llocs de treball que es preveuen crear amb la implementació del projecte i una previsió futura del llocs de treball que es crearan amb la consolidació del projecte.

Descripció dels procediments de seguiment i avaluació.

Article 11

Accions subvencionables

En els projectes a què fa esment l’article 1 d’aquesta Ordre seran objecte de subvenció les següents accions:

a) Determinació dels processos adients per assolir, determinar i promoure l’emergència dels nous filons d’ocupació.

b) Millora de la capacitat de gestió empresarial i de la qualificació del personal prestador dels serveis.

c) Creació directa de llocs de treball.

d) Mesures mixtes ocupació-formació adreçades a la creació directa de llocs de treball.

Article 12

Determinació dels processos adients per assolir, determinar i promoure l’emergència dels nous filons d’ocupació.

12.1 L’objecte d’aquest ajut és promoure des de l’administració local el finançament dels costos derivats d’estudis, informes i promoció de les accions realitzades amb mitjans aliens i destinades al desenvolupament, la consolidació i la implementació del projecte.

12.2 La quantia de l’ajut consistirà com a màxim en un 70% del cost total de l’estudi, informe i promoció de les accions, amb un límit màxim de 2.000.000 de pessetes. En qualsevol cas aquesta actuació no pot superar el 40% de les actuacions de formació i ocupació subvencionades.

12.3 L’entitat local haurà de contribuir amb el 30% del cost d’aquesta part del projecte.

12.4 La documentació específica que cal adjuntar és l’acreditació documental de la solvència professional de l’empresa, entitat o persona física que realitzarà el servei objecte d’aquesta actuació subvencionable.

Article 13

Millora de la capacitat de gestió empresarial i de la qualificació del personal prestador dels serveis.

13.1 L’objecte d’aquest ajut és donar suport a la formació d’aquelles persones desocupades per a la seva qualificació amb la finalitat que puguin desenvolupar una activitat laboral en l’àmbit de nous filons d’ocupació.

13.2 Les accions de formació s’han de dur a terme en el marc de les accions de formació ocupacional del Departament de Treball, regulades als capítols 1, 2, 3 i 4 del títol 2 de l’Ordre de 14 de gener de 2000, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir les subvencions relatives a les accions de formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball (DOGC núm. 3067, de 31.1.2000), o l’Ordre que la substitueixi.

13.3 La formació de persones desocupades haurà de ser realitzada pel titular o promotor del projecte, el qual ha de ser un centre homologat pel Departament de Treball com a centre col·laborador de formació ocupacional.

13.4 D’acord amb la Moció 14/VI del Parlament de Catalunya, sobre política lingüística, aprovada pel Ple del Parlament en data 26 d’abril de 2000, almenys el 50% dels cursos s’hauran de realitzar en llengua catalana.

13.5 L’ajut consistirà atorgar una quantia determinada d’acord amb els següents mòduls:

10.000 pessetes per hora de formació.

11.000 pessetes per hora de formació, en cas que la major part de la formació atorgada comporti connexions telemàtiques o de xarxa.

12.000 pessetes per hora de formació, en cas que es facin despeses de material de taller o laboratori.

13.6 La documentació específica que cal adjuntar és la següent:

Fitxes de formació.

Certificat de solidesa per a cadascun dels immobles on s’impartiran els cursos.

Memòria del centre.

El projecte o l’assegurança d’accidents per als alumnes que cobreixi tant la formació com l’accident in itinere sense exclusió.

Declaració de no ser gabinet d’orientació.

Fitxa d’accessibilitat.

Article 14

Creació directa de llocs de treball

14.1 L’objecte d’aquest ajut és donar suport a la contractació d’aquelles persones desocupades per tal de desenvolupar una activitat laboral en l’àmbit de nous filons d’ocupació.

14.2 A efectes de coherència amb accions similars gestionades pel Departament de Treball, les mesures adreçades a la creació directa de llocs de treball es duran a terme d’acord amb els articles 12, 26, 27, 31 i 32 de l’Ordre de 10 de març de 2000 (DOGC núm. 3110, de 30.3.2000), per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la contractació de treballadors desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social o ordre que la substitueixi.

14.3 Els projectes hauran de presentar una oferta d’ocupació de caràcter genèric per a la posterior contractació dels treballadors amb càrrec a la subvenció. L’oferta d’ocupació haurà de ser presentada i gestionada exclusivament a l’oficina de treball de la Generalitat (OTG) de l’àmbit geogràfic on es realitzi l’obra o servei. Per als projectes d’àmbit d’actuació superior al territori d’una OTG el Departament de Treball designarà l’oficina oficines corresponents.

14.4 Els treballadors hauran d’estar a l’atur i inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

14.5 La contractació de persones desocupades l’haurà de realitzar el titular o promotor del projecte. En el cas que el promotor o titular del projecte sigui un ajuntament, la contractació podrà ser efectuada també per una entitat a la qual s’hagi adjudicat aquesta part del projecte.

14.6 La quantia de la subvenció consistirà en el salari mínim interprofessional mensual vigent cada any, inclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries i la corresponent cotització a la Seguretat Social per tots els conceptes que corresponguin a aquest salari mínim per cada treballador contractat en els grups de cotització de la Seguretat Social 10 i 11. Per als grups de cotització del 9 al 5, serà el mateix però dues vegades el salari mínim interprofessional. Per als grups de cotització del 4 a 1, en el mateixos termes tres vegades el salari mínim interprofessional. En el supòsit que el contractant sigui directament l’Administració local, la quantia de l’ajut consistirà a sufragar els costos salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat social, per tots els conceptes en la mateixa quantitat que la fixada pel salari segons el conveni col·lectiu vigent per cada treballador desocupat contractat.

14.7 Se subvencionarà el període de contractació previst en l’article 21 d’aquesta Ordre.

14.8 La documentació específica que cal adjuntar és la fitxa de contractacions i, si s’escau, fotocopia del conveni col·lectiu aplicable.

Article 15

Mesures mixtes ocupació-formació adreçades a la creació directa de llocs de treball

15.1 L’objecte d’aquest ajut és donar suport a la contractació d’aquelles persones desocupades per tal de desenvolupar el projecte de nous filons d’ocupació. Aquesta actuació ha d’anar recolzada amb la formació necessària per ocupar el lloc de treball creat.

15.2 En relació amb aquest tipus d’acció subvencionable serà d’aplicació tot el que està previst per les accions b) i c) de l’article 11 d’aquesta Ordre.

Article 16

Valoració dels projectes

16.1 Dels diferents projectes que reuneixin els requisits establerts a l’article 10, es prioritzaran els següents:

La creació de llocs de treball i la garantia d’estabilitat dels lloc de treball creats: l’impacte de les contractacions, els mesos de durada dels contractes i la seva durada mitjana.

La forma en la qual s’estructura el partenariat com a fruits d’acord territorials i/o sectorials.

Els que tinguin una direcció tècnica adequada per assolir els objectius del projecte: l’experiència prèvia del promotor del projecte i associats en les actuacions a desenvolupar i les seves capacitats per dur-les a terme.

Descripció i concreció del projecte, l’objectiu, el seu àmbit d’actuació i els destinataris als quals va adreçat el projecte esmentat.

Nivell de cofinançament i viabilitat econòmica del projecte.

Els que acreditin més impacte, en el territori i/o en el sector: necessitats que cal satisfer, pla de treball, objectius particulars de les accions, capacitat d’innovació, pressupost, impacte potencial, procediment de seguiment i avaluació.

Els que tinguin més coherència metodològica: la coherència entre les diferents accions que es duran a terme en el projecte.

Els que impliquin més capacitat de transferibilitat del projecte a d’altres sectors i/o territoris.

16.2 El projectes subvencionats en una determinada convocatòria tindran la consideració de prioritaris en la següent convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 8.2 d’aquesta Ordre.

Article 17

Despeses imputables i justificació de despeses

17.1 Es consideren despeses imputables a les actuacions realitzades les següents:

a) Per a l’acció de determinació de processos adients per assolir, determinar i promoure l’emergència dels nous filons d’ocupació: les despeses necessàries per a la realització d’aquesta actuació.

b) Per a l’acció de millora de la capacitat de gestió empresarial i de la qualificació del personal prestador dels serveis:

Despeses de personal.

Despeses directes: selecció d’alumnes, material didàctic, lloguer i lísing d’equips i de locals, reparació d’equips, publicitat i diplomes, amortització de locals.

Despeses indirectes: direcció i coordinació, personal administratiu, material d’oficina, adaptació de locals per a minusvàlids, assegurança dels alumnes i d’equips i despeses generals.

c) Per a l’acció de creació directa de llocs de treball: despeses salarials de les persones contractades d’acord amb el que estableix l’article 14 d’aquesta Ordre.

17.2 El beneficiari de l’ajut haurà de presentar els corresponents justificants de despeses en el termini de dos mesos des de la finalització de les accions subvencionades en el projecte.

17.3 Aquesta justificació s’haurà d’efectuar de la manera següent:

a) Per a l’acció de processos adients per assolir, determinar i promoure l’emergència dels nous filons d’ocupació els beneficiaris hauran d’aportar la documentació que es concretarà a la resolució d’atorgament.

b) Per a l’acció de millora de la capacitat de gestió empresarial i de la qualificació del personal prestador de serveis, els beneficiaris ho han de justificar d’acord amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 14 de l’Ordre de 14 de gener de 2000.

c) Per a l’acció de creació directa de llocs de treball, els beneficiaris hauran d’aportar la següent documentació:

Relació de treballadors amb indicació del NIF, nom i cognoms de cadascun segellada per l’OTG després de la selecció dels treballadors.

Certificat d’inici expedit per l’entitat beneficiària.

Contractes degudament registrats per l’OTG.

En cas d’entitats locals que executin el projecte per adjudicació, fotocòpia del contracte d’adjudicació on consti el compromís de l’empresa de complir el que disposa la normativa.

Memòria final, descriptiva i gràfica.

Informe de finalització.

Certificat de finalització emès per l’entitat beneficiària.

Fotocòpia dels rebuts de salari signats pel treballador o, si no n’hi ha, relació de nòmina desglossada per conceptes.

Fotocòpia dels impresos de cotització a la Seguretat Social, TC1 i TC2, degudament liquidades ambdues quotes, patronal i l’obrera.

Fotocòpia dels documents TA.2 d’alta i baixa a la Seguretat Social.

Fotocòpia dels documents 190 d’abonament de les quotes de l’IRPF liquidats a la data de justificació.

A fi d’autenticar les fotocòpies dels justificants, s’hauran de presentar els documents originals, els quals seran retornats al beneficiari un cop hagin autenticat les còpies.

Article 18

Procediment de concessió de l’ajut

18.1 Un cop presentades les sol·licituds dels projectes juntament amb la documentació annexa, es procedirà a la seva revisió. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta Ordre o bé li manca documentació preceptiva, es procedirà a requerir al promotor del projecte perquè esmeni la sol·licitud o aporti la documentació sol·licitada en el termini de 10 dies hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la corresponent resolució prèvia.

18.2 El personal tècnic de la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa procedirà a valorar els projectes presentats elaborant un informe sobre el compliment dels requisits exigits i l’adequació als criteris de valoració previstos a l’article 16 d’aquesta Ordre.

18.3 A la vista de l’esmentat l’informe, el subdirector general d’Economia Social i Cooperatives elevarà proposta de resolució al/la director/ra general d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, el qual emetrà la resolució corresponent sobre la concessió de l’ajut de conformitat amb el que preveu l’article 94 de la Llei de finances públiques de Catalunya.

18.4 El termini per resoldre les sol·licituds d’ajuts que hagin estat presentades no pot superar els sis mesos a comptar de la data d’inici de la convocatòria. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat i notificat resolució expressa, s’entendrà que la sol·licitud és estimada, si bé es produirà quan hi hagi el corresponent crèdit pressupostari. La resolució ha de ser motivada i es notificarà per correu certificat a l’interessat.

18.5 D’acord amb l’article 94, regla setena, de la Llei de finances públiques de Catalunya, en la redacció que estableix la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, les subvencions atorgades de quantitat inferior a 1.000.000 de pessetes (6.010,12 euros) s’hauran d’exposar en el tauler d’anuncis dels serveis centrals del Departament de Treball.

Article 19

Recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller de Treball en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva notificació.

Article 20

Ordenació del pagament

20.1 L’ordenament del pagament dels ajuts previstos en aquesta Ordre es farà de la manera següent:

El 75% de la quantia atorgada quan sigui emesa la corresponent resolució on es faci constar que el titular del projecte és beneficiari de ajut sol·licitat.

El 25% restant, un cop finalitzades les actuacions previstes al projecte i presentats els corresponents justificants de les despeses que hagin estat efectuades.

20.2 D’acord amb l’article 98.3 de la Llei de finances públiques de Catalunya, en la redacció que estableix la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, és un requisit necessari per percebre subvencions el compliment dels beneficiaris de les seves obligacions tributàries davant la Generalitat. També serà necessària la presentació del certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social.

Article 21

Termini d’execució de les accions

El termini per a l’execució de les accions serà fins al 31 de desembre de l’exercici en el qual es concedeix l’ajut. En el cas que el titular del projecte sigui una entitat local i només per a les accions de contractació, es podrà prorrogar la seva execució fins al 31 de març de l’exercici següent, quan concorrin causes excepcionals degudament justificades que determinin la impossibilitat d’execució en l’esmentat termini, sempre que les accions estiguin iniciades abans de 31 de desembre de l’exercici en que s’ha concedit l’ajut.

Article 22

Obligacions dels beneficiaris

1. Realitzar l’activitat objecte de la subvenció.

2. Acreditar davant l’entitat concedent que s’ha dut a terme l’activitat i complir els requisits i les condicions que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció, mitjançant els justificants de despesa o l’activitat que han de cobrir l’import finançat o, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat o la inversió, el cost total corresponent.

3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del Departament, a les de control de l’activitat econòmica que corresponguin a la Intervenció General, a la Sindicatura de Comptes, o altres òrgans competents.

4. Comunicar al departament l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

5. Obtenir autorització expressa del Departament per dur a terme qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en el destí de la subvenció.

6. Facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la Llei de finances públiques de Catalunya i altres normes aplicables.

Article 23

Causes de revocació de les subvencions

Són causes de revocació de les subvencions previstes i es procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció i, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès legal, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 de la Llei de finances públiques de Catalunya, introduïts per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, les següents:

L’incompliment de l’obligació de justificació.

L’obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides.

L’incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida, totalment o parcialment, per haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.

L’incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.

Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat duta a terme quan l’import de les subvencions sigui d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost a desenvolupar pel beneficiari.

Article 24

Procediment de revocació

El procediment de revocació, sens perjudici del que estableixen els articles 98 i 100 de la Llei de finances públiques de Catalunya, serà el següent:

24.1 La iniciació del procediment de revocació, en els supòsits esmentats, es notificarà al beneficiari de la subvenció, posant de manifest els fets per tal que, en el termini de 10 dies, formuli les al·legacions o mitjans de prova que consideri oportuns.

24.2 Posteriorment, e immediatament abans de redactar-se la proposta de resolució, s’atorgarà a l’interessat el corresponent tràmit d’audiència per tal que en el termini de 10 dies al·legui i presenti el documents i justificacions que estimi oportunes.

24.3 Transcorregut l’esmentat termini el conseller de Treball, a proposta del/la directora/a general d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, emetrà la corresponent resolució, reclamant, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès legal fixat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En cas de no procedir al reintegrament, s’iniciarà la via de constrenyiment d’acord amb el Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre, que aprova el reglament general de recaptació.

24.4 El termini per concloure l’expedient és de sis mesos a comptar de la data en què es notifiqui la resolució d’inici de l’expedient.

Article 25

Renúncia

Les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades, i, a tal efecte, el/la director/a general d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa procedirà a dictar la resolució corresponent.

Article 26

Règim jurídic

En l’atorgament dels ajuts previstos en aquesta Ordre per tot allò que no estigui previst en les bases reguladores, serà d’aplicació el que estableix el capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya, introduït per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, i modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

Article 27

Revisió

El Departament de Treball podrà revisar les subvencions ja concedides i modificar la Resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Article 28

Concurrència amb altres subvencions

L’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Article 29

Participació institucional

La participació dels agents socials a l’efecte d’aquesta Ordre es durà a terme a través dels òrgans de participació institucional corresponents, d’acord amb la normativa que els regula, i concretament, a través del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Disposició addicional

—1 El Departament de Treball, conjuntament amb els agents implicats en cada territori, durà a terme actuacions d’informació, sensibilització, divulgació i suport per al foment de les activitats considerades com a nous filons i fomentarà alhora la igualtat d’oportunitats, especialment en aquells sectors en què la dona està subrepresentada.

—2 Així mateix, el Departament de Treball realitzarà totes aquelles actuacions necessàries per contribuir a la consolidació dels projectes de nous filons, reconduint-los a les àrees d’autoempresa i societats d’economia social de la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, a fi i efecte d’aconseguir que els esmentats projectes esdevinguin formes jurídiques totalment sòlides i capacitades per portar a terme l’activitat que desenvolupen.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre de 19 de maig de 1999, per la qual es regula la concessió de subvencions a projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous filons d’ocupació i es convoca per a l’any 1999 la presentació de sol·licituds per al desenvolupament dels esmentats projectes.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 2000

Lluís Franco i Sala

Conseller de Treball

Date: 
Tuesday, 18 July, 2000