Les manifestacions i constància documental dels mitjans de pagament empleats exigits tant pels articles 21 i 254 de la Llei Hipotecària, com pels articles 24 de la Llei del Notariat i 177 del seu Reglament apareixen referides, en qualsevol cas, als pagaments realitzats en el moment de l'atorgament de la corresponent escriptura pública o amb anterioritat al mateix, però no es refereixen en cap cas als pagaments que per satisfer la part de la prestació dinerària pactada que hagi estat ajornada s'hagin de fer en un moment ja posterior a aquell atorgament, independentment del fet que en la inscripció es faci constar, de conformitat amb l'article 10 de la Llei Hipotecària, la manera com les parts contractants hagin convingut els pagaments futurs corresponents a la part del preu ajornat.

Date: 
Friday, 11 November, 2022