Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una certificació d'acta d'adjudicació de béns mitjançant subhasta. En Dret espanyol, en cas que s'hagi pactat el règim econòmic-matrimonial de separació de béns, és necessari acreditar la prèvia indicació en el Registre Civil de l'escriptura de capitulacions matrimonials perquè un bé adquirit per un dels cònjuges pugui ser inscrit amb caràcter privatiu a favor seu.

Date: 
Monday, 5 December, 2022