Es debat si és inscriptible la representació gràfica alternativa a la cadastral d'una finca que procedeix de segregació d'una altra finca registral resta. La registradora, de conformitat amb l'article 199.2 de la Llei Hipotecària notifica als confrontants cadastrals i registrals afectats. Un confrontant afectat presenta al·legacions, hi ha una georeferenciació diferent i controvertida, ja que la georeferenciació aportada inclou la totalitat de la finca de què els opositors són titulars, cosa que confirma el registrador, una vegada comprovat l'arxivament del Registre. No és pacífica la delimitació gràfica alternativa a la cadastral proposta que es pretén inscriure.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022