DECRET 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec.DECRET 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec.

El 29 de novembre de 2000, el Ple de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida va acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals, consistent en la segregació d’una part del seu terme municipal per a la seva agregació al d’Albatàrrec, i la correlativa segregació d’una part del municipi d’Albatàrrec, per a la seva agregació al de Montoliu de Lleida, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13, apartats 1.b) i 1.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

L’expedient administratiu afecta a tres parcel·les (dues rústiques i una urbana), de les quals la primera, d’una superfície d’11.755,78 m2 i pertanyent a Montoliu de Lleida, passa al municipi d’Albatàrrec, mentre que les dues parcel·les restants del municipi d’Albatàrrec, amb una superfície total d’11.754,85 m2, s’incorporen al municipi de Montoliu de Lleida.

L’Ajuntament d’Albatàrrec, mitjançant acord del Ple de 2 de març de 2001, va informar favorablement sobre la proposta d’alteració, per majoria simple dels membres que integren la corporació, sense assolir el quòrum previst a l’article 112.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

L’expedient va ser sotmès a informació pública i a informe de la Diputació de Lleida i del Consell Comarcal del Segrià, que es van pronunciar favorablement. Finalment, mitjançant acord plenari de 31 de maig de 2001, l’Ajuntament de Montoliu de Lleida va acordar aprovar la proposta d’alteració i trametre l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

La Comissió de Delimitació Territorial, en sessió de 26 de juliol de 2001, va emetre informe favorable sobre l’expedient en considerar que l’alteració de termes donarà una major coherència territorial a la zona i comportarà la integració de la urbanització de l’Abella en el terme municipal de Montoliu de Lleida, que actualment ja en presta els serveis i en porta la seva gestió, mentre que en contrapartida l’Ajuntament d’Albatàrrec tindrà jurisdicció administrativa sobre una propietat municipal, que es trobava en el terme municipal veí. Així mateix els dos ajuntaments afectats han adoptat acords favorables a l’alteració de termes municipals atès que es tracta d’una permuta de sòl de dimensió i valor equiparables.

En data 1 d’agost de 2001 es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, en la sessió de 31 d’octubre de 2001 va emetre el dictamen preceptiu sobre l’expedient, que va ser favorable a la proposta de segregació, en considerar que concorren de forma clara circumstàncies d’ordre econòmic, geogràfic i administratiu que fan aconsellable la segregació.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, econòmic i administratiu que fan necessària i aconsellable l’alteració de termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables al respecte;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 4, 6, 7 i 14 a 29 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya;

D’acord amb l’informe de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

S’aprova la segregació d’una part del terme municipal de Montoliu de Lleida, per a la seva agregació al d’Albatàrrec i la correlativa segregació d’una part del terme municipal d’Albatàrrec per a la seva agregació al de Montoliu de Lleida.

Article 2

La nova delimitació entre els termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec és la que consta als plànols a escala 1:2.000 del document número 3 de l’expedient i la seva descripció és la següent:

Des de la fita segona de l’acta de delimitació vigent, estesa per l’Institut Geogràfic i Estadístic el dia 28 de juny de 1922, la línia de terme continua en línia recta fins a l’eix de l’antiga carretera de Tortosa a França (C-230a) i prossegueix per l’eix d’aquesta carretera en direcció nord fins a la seva confluència amb el marge est del vial d’accés a la urbanització l’Abella. Des d’aquest punt segueix pel citat marge del camí i posteriorment pel del camí que voreja la urbanització fins el final de carrer de Sant Francesc. Des d’aquest punt la línia de terme continua pel marge est d’un camí que puja al pla de l’ermita, voreja la topografia del pla de l’ermita, i davalla seguint també el marge est d’un camí secundari fins al camí principal de les Torres de Sudanell. D’ací la línia de terme discorre pel voral nord del camí esmentat, en direcció d’Albatàrrec, fins a recuperar la traça actual de la divisió dels termes municipals, entre les fites tercera i quarta de l’acta de delimitació ja esmentada.

Article 3

El Departament de Governació i Relacions Institucionals i els ajuntaments afectats duran a terme la fitació de la línia de terme descrita a l’article anterior i redactaran les corresponents noves actes de delimitació, en substitució de les actuals. Sobre la base de les noves actes, l’Institut Cartogràfic de Catalunya elaborarà els respectius quaderns topogràfics, on es fixaran les coordenades de les fites de la línia limítrof, i realitzarà el nou mapa municipal de cadascun dels municipis afectats.

Article 4

S’aprova la divisió de béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, i també la d’obligacions, deutes i càrregues, que figuren a l’annex d’aquest Decret.

Els ajuntaments de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec han de procedir a l’execució de la divisió patrimonial en el termini de 3 mesos comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret. Transcorregut aquest termini sense que els ajuntaments afectats hagin efectuat la divisió patrimonial, correspondrà al Departament de Governació i Relacions Institucionals impulsar la seva execució.

Article 5

Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.

Disposicions finals

—1  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

—2  Es faculta la consellera de Governació i Relacions Institucionals per al desenvolupament i l’execució d’aquest Decret.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Annex

Divisió patrimonial entre els municipis de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec

—1  Divisió de béns de domini públic

Béns d’ús públic

Els béns d’ús públic afectats per l’alteració dels termes municipals de Montoliu de Lleida, que passen a ser de titularitat del municipi d’Albatàrrec, són aquells que es troben delimitats en el planejament vigent, i que corresponen a la finca B (núm. cadastral 96494, 96488, 97484 i 97473), la qual consta en la delimitació del sòl com a pertanyent a l’Ajuntament d’Albatàrrec. Conté una part dels traçats dels vials de la urbanització anomenats carrer de Francesc Macià, carrer Lluís Companys i Pau Casals, els quals s’inclouran després de la nova delimitació en el terme municipal de Montoliu de Lleida.

Excloent els trams de carrers abans esmentats, no existeix cap altre tipus de béns municipals afectats a un ús públic, tal i com la legislació vigent els defineix.

Béns de servei públic

Com a béns afectats al servei públic, ubicats a la zona afectada per l’alteració dels termes municipals que passen a ser del municipi de Montoliu de Lleida, es troben els següents:

Totes les xarxes d’aigua, clavegueram i altres serveis urbanístics obligatoris, que l’Ajuntament de Montoliu de Lleida garanteix als veïns de la urbanització de l’Abella, a excepció de la xarxa elèctrica i el seu subministrament que es farà a través de l’Ajuntament d’Albatàrrec o aquella entitat subministradora, que aquest creï per a desenvolupar el servei.

—2  Divisió de béns patrimonials

Com a bé immoble patrimonial afectat per l’alteració de termes, que passa a ser titularitat de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida, es troba la finca A que correspon al polígon 1, parcel·la 168, segons les dades que consten en el padró cadastral de l’Ajuntament d’Albatàrrec i que té una superfície de 1.560,11 m2. Aquesta finca està afectada per les servituds de la carretera C-230a, el col·lector de l’Abella i la canonada del rec del Canal d’Urgell.

Com a bé immoble patrimonial afectat per l’alteració de termes, que passa a ser titularitat de l’Ajuntament d’Albatàrrec es troba la finca C, propietat de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida, les referències cadastrals del qual són polígon 6, parcel·la 9, que ocupa una superfície de 31.805 m2, dels quals 11.755,78m2 s’incorporen al terme municipal d’Albatàrrec.

—3  Altres actius

Pel que fa a les resultes dels dipòsits, comptes financers, caixa i altres actius no seran objecte de distribució, ja que la recaptació dels impostos, taxes i altres conceptes impositius la porta l’Ajuntament de Montoliu de Lleida.

—4  Expedients en tràmit

L’Ajuntament de Montoliu de Lleida continuarà tramitant els expedients que afectin a la zona, tal i com ha fet fins a l’actualitat.

—5  Data de referència del repartiment patrimonial

La data de referència del repartiment patrimonial és la de l’aprovació de l’alteració parcial dels termes municipals.Correcció d'arrada Disposiciones Cataluña
Date: 
Wednesday, 27 February, 2002