CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil (DOGC núm. 3553, pàg. 794, de 15.1.2002).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil (DOGC núm. 3553, pàg. 794, de 15.1.2002).

Havent observat errades en el text de la Llei esmentada, tramès al DOGC i publicat en el número 3553, pàgina 794, de 15.1.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 794.

Article 1

Objecte de la Llei

On diu:

"...i en el desplegament dels programes destinats a donar suport als processos de reinserció de les persones que es troben dins l’àmbit d’aplicació d’aquests,...",

ha de dir:

"...i en el desplegament dels programes destinats a donar suport als processos de reinserció de les persones que es troben dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei,...".

Article 10

Finalitat de la intervenció en medi obert

On diu:

"1. ... Les dites mesures han d’incloure com a mínim el tractament ambulatori, l’assistència a un centre de dia, la permanència de cap de setmana i la llibertat vigilada.",

ha de dir:

"1. ... Entre les dites mesures s’hi han d’incloure, com a mínim, el tractament ambulatori, l’assistència a un centre de dia, la permanència de cap de setmana i la llibertat vigilada.".

A la pàgina 798

Article 41

Procediment disciplinari i òrgans competents

On diu:

"1. S’han d’establir per reglament el procediment per a l’exercici de la potestat disciplinària en els centres, els òrgans competents per a iniciar-la, instruir-la i donar-hi resolució,...",

ha de dir:

"1. S’han d’establir per reglament el procediment per a l’exercici de la potestat disciplinària en els centres, els òrgans competents per a iniciar-lo, instruir-lo i donar-hi resolució,...".

A la pàgina 801

Article 64

Deure de confidencialitat i reserva

On diu:

"..., tenen el deure de mantenir la reserva oportuna de la informació que obtinguin en relació amb els menors i els joves en l’exercici de llurs seves funcions,...",

ha de dir:

"..., tenen el deure de mantenir la reserva oportuna de la informació que obtinguin en relació amb els menors i els joves en l’exercici de llurs funcions,...".

Date: 
Thursday, 21 February, 2002