La transmissió dels habitatges adquirits en un procés d'execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària que hagin estat adquirits després de l'entrada en vigor de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, està subjecta al dret de tanteig i retracte de la Administració de la Generalitat. Aquest dret d'adquisició preferent afecta la primera i posteriors transmissions dels habitatges. El principi d'irretroactivitat de les normes restrictives de drets exclou que el domini adquirit i transmès amb anterioritat al 31 de desembre de 2019 ‒data d'entrada en vigor del Decret llei 17/2019‒ estigui gravat pels drets de tanteig i retracte a favor de l'Administració.

Fecha: 
divendres, 27 maig, 2022