Resolució d'1 d'agost de 2022, del Banc d'Espanya, per la qual publiquen els índexs i tipus de referència aplicables per al càlcul del valor de mercat en la compensació per risc de tipus d'interès dels préstecs hipotecaris, així com per al càlcul del diferencial a aplicar per a l'obtenció del valor de mercat dels préstecs o crèdits que es cancel·len anticipadament.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022