Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual es s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Fecha: 
dimarts, 9 març, 2004