Reial decret 249/2023, de 4 d'abril, pel qual es modifiquen el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520 /2005, de 13 de maig; el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol; el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments aplicables dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol; el Reglament de l'impost sobre successions i donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre; el Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre; el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol.

Fecha: 
dimecres, 5 abril, 2023