Perquè operi la cancel·lació per caducitat o extinció legal del dret és necessari que hagi transcorregut el termini assenyalat a la legislació civil aplicable per a la prescripció de les accions derivades d'aquesta garantia o el més breu que a aquests efectes s'hagués estipulat al temps de la seva constitució, de l'anàlisi sistemàtica de totes les clàusules del contracte, resulta inequívocament que s'ha fixat un termini de durada de la hipoteca mateixa (set anys des de la data d'atorgament de l'escriptura)

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022