Pel present recurs es pretén la inscripció d'una escriptura mitjançant la qual la propietària de determinades finques dóna a la seva filla la nua propietat d'aquelles, reservant-se a favor del seu espòs l'usdefruit i el dret a disposar per testament del mateix. Sobre la possibilitat de modalitzar en el títol constitutiu el dret d'usdefruit ampliant la durada de la mateixa més enllà de la mort de l'usufructuari, cap objecció existeix perquè, a l'constituir-el donant per via de «deductio», el mateix constituent es reservi la facultat de disposar d'ell mateix, no ja per acte «inter vivos» (cfr. articles 480 de el Codi Civil i 107 de la Llei Hipotecària) sinó per testament.

Fecha: 
dijous, 28 novembre, 2019