Mitjançant escriptura de compravenda, el senyor M. S., solter, de nacionalitat índia, i la senyora I. RD, van adquirir el ple domini d'una finca per meitats i iguals parts indivises. La registradora suspèn la inscripció per no acreditar-se la preceptiva autorització militar exigible per a l'adquisició per part d'estrangers no comunitaris de la finca o, si no, acreditar-se, que aquesta finca queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'esmentat règim d'autorització. El defecte resulta fàcilment solucionable mitjançant l'aportació del corresponent certificat acreditatiu de la qualificació urbanística de la finca.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022