L'article 553-5.2 del Codi civil de Catalunya, deixa clar en regular-ho de manera expressa, que, en el supòsit d'aportar el certificat relatiu a l'estat de deutes amb la comunitat lliurat per qui exerceix la secretaria, no s'ha de requerir el vistiplau de la presidència si l'administració de la comunitat la porta un professional que exerceix la secretaria. El llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, aplicable al cas que ens ocupa, tampoc no estableix en cap dels seus articles la necessitat d'acreditar la vigència i el nomenament dels càrrecs de la persona que lliura el certificat, que en el present cas és l'administradora-secretària de la comunitat de propietaris.

Fecha: 
dijous, 31 gener, 2019