La qüestió material que es debat en aquest recurs és l’efecte que produeix una substitució fideïcomissària condicionada a l’existència de fideïcomissaris en el moment de la delació del fideïcomís, això és, quan es produeix la defunció del fiduciari. Més en concret, es tracta de determinar si el fideïcomissari pot obtenir la inscripció al seu nom dels béns gravats sense concurrència dels hereus o dels drethavents del fiduciari.