Ha de decidir-se si el nomenament d'auditor d'uns comptes anuals, que han estat objecte de consolidació voluntària, correspon a l'òrgan d'administració o a la junta general. la competència per al seu nomenament correspon a la junta general, segons l'article 42 del Codi de Comerç que estableix que la junta general de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats haurà de designar als auditors de comptes que hauran de controlar els comptes anuals i l'informe de gestió del grup. Això serà aplicable als casos en què voluntàriament qualsevol persona física o jurídica formuli i publiqui comptes consolidats

Fecha: 
dimecres, 28 abril, 2021