Ha de decidir-se en aquest expedient si és inscriptible una representació gràfica alternativa a la cadastral. El fet que la major superfície que resulta de la representació gràfica aportada coincideixi amb la superfície de la registral 31.764 que es va formar per segregació de la 22.779 abonen els dubtes posades de manifest per la registradora en la seva nota de qualificació. Atès que hi ha dubtes que impedeixen la inscripció de la representació gràfica, podrà acudir-se a l'expedient de delimitació que regula l'article 200 de la Llei Hipotecària (tal com preveu per a aquests casos el mateix article 199), sense perjudici de poder acudir a l'judici declaratiu corresponent (article 198 de la Llei Hipotecària).

Fecha: 
dimarts, 10 desembre, 2019