Ha de decidir-se en aquest expedient si és inscriptible una representació gràfica cadastral i consegüent rectificació descriptiva de la finca registral 13.508 de el terme de Candelaria.   Subjacent una evident controvèrsia entre confrontants sobre la delimitació gràfica de les dues finques, el que excedeix de l'àmbit de l'expedient de l'article 199 sota la competència de l'registrador. Així, en cas de no aconseguir l'acord que preveu el paràgraf cinquè de l'apartat 1 de l'esmentat precepte, la qüestió s'ha de resoldre o bé en l'expedient de deslinde administratiu corresponent (Ja que al·lega la recurrent que la finca té el caràcter de domini públic), o en el procediment judicial declaratiu que correspongui. I sense que això suposi afirmar la inscribibilidad de la representació gràfica alternativa de la finca confrontant, qüestió que haurà de ser objecte de qualificació en el procediment corresponent ja iniciat i pendent de resoldre.

Fecha: 
dimarts, 3 desembre, 2019