Es discuteix si és o no necessari incorporar a l'escriptura de manifestació i adjudicació d'herència d'una causant alemanya, el certificat del registre d'actes d'última voluntat alemany o la justificació de la seva no existència. No existeix en la normativa interna una exigència de tal fet, l'exigència de la seva incorporació a l'escriptura d'adjudicació d'herència pot ser analitzada en alguns casos, de sort que, limitadament, sigui precisa la seva obtenció quan sigui evident que, vistes les concretes circumstàncies concurrents, hagi de sol·licitar-se a més del registre d'actes d'última voluntat espanyol el del país de la nacionalitat del causant estranger; una cosa que no ocorre en el concret cas ara analitzat.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022