Es debat en aquest expedient la possibilitat inscriure un testimoniatge d'un acte d'homologació d'una transacció judicial, en la virtut les parts acorden que una d'elles renúncia a la nua propietat que ostentava sobre una determinada finca en favor de la seva germana que era la usufructuària . L'acord dels interessats que posa fi a el procediment de divisió d'un patrimoni no perd el seu caràcter de document privat, que en atenció a el principi de titulació formal que preveu l'article 3 de la Llei Hipotecària, exigeix el previ atorgament d'escriptura pública notarial a els efectes de permetre el seu accés al Registre de la Propietat.

Fecha: 
dimarts, 3 desembre, 2019