En el supòsit de fet d'aquest expedient, una vegada que ha quedat inscrit el bé a nom de l'adquirent – de nacionalitat francesa en el moment de l'adquisició – «conforme a la legislació del seu país», que és de comunitat entre els cònjuges, aquesta titularitat comuna de l'adquirent i el seu marit no pot rectificar-se sense consentiment d'aquest – o dels seus hereus – o sense l'oportuna resolució judicial, atès que no ha quedat provat en forma fefaent, que el règim econòmic-matrimonial vigent en el moment de l'adquisició del bé fora el legal supletori de Catalunya, de separació de béns.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022