El registrador suspèn la immatriculació d'una finca sol·licitada per la via de l'article 205 de la Llei Hipotecària, aportant escriptura de compravenda acompanyada del títol públic previ dels venedors, pel defecte que «la descripció de la finca en l'escriptura de compravenda ( document inmatriculador) no és totalment coincident, amb la certificació cadastral descriptiva i gràfica que es troba incorporada a l'títol »Suposant, com sembla intuir, que el registrador es refereix a la manca de coincidència de superfícies entre la descripció de la finca en el títol i la descripció de l'immoble cadastral, ha quedat comprovat que aquestes diferències, pel que fa a la superfície de sòl, que com s'ha raonat és l'única que interessa a aquests efectes, són només de decímetres quadrats, de manera que no permeten qüestionar el compliment del requisit legal d'identitat.

Fecha: 
dijous, 28 novembre, 2019