D'acord amb l'article 2 de la Llei 5/2009, de 28 d'abril, dels recursos contra les qualificacions negatives dels registradors de la propietat que es basin o afectin normes de dret català es tenen d'interposar davant la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. En el present cas, infringint aquesta normativa, la recurrent interposa un recurs davant el Registre de la Propietat número 3 de Badalona contra una qualificació negativa d i sol·licita que es dicti qualificació positiva d'inscripció. Així mateix, la qualificació que es recorre ja va ser objecte d'un recurs davant la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i es va resoldre mitjançant la Resolució JUS / 2666/2016, per la qual es va desestimar el recurs interposat, es va confirmar la nota de qualificació i es va denegar la inscripció sol·licitada. La Direcció General ha acordat no admetre el recurs interposat.

Fecha: 
dijous, 8 novembre, 2018